Σάββατο, 27 Μαΐου 2017

Β.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ:Κατατεθέντα Χρεόγραφα από τον Αρτέμη Σώρρα για χρηματοδότηση της Ελληνικής και Κυπριακής Κυρίαρχης Δημοκρατίας και η νομιμότητα αυτών.

Νόμος περί καταχωρήσεων ψευδών εμπράγματων βαρών - χρεών στο όνομα Δημοσίων Λειτουργών ή / και στο Δημόσιο Αμερικής, "Ενιαίος Εμπορικός Κώδικας - U.C.C. " , Η.Π.Α.

«FALSE RETALIATORY LIENS, 18 U.S.C. § 1521». 

..." Όποιος αρχειοθετήσει, επιχειρήσει να καταθέσει, ή να συνωμοτήσει για να καταθέσει, σε οποιοδήποτε δημόσιο αρχείο ή σε οποιαδήποτε ιδιωτική εγγραφή και δημοσιοποιηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο, οποιαδήποτε ψευδής χρέωση, επίσχεση, ή προωθήσει ή επιβάλει ψευδές εμπράγματο βάρος κατά της προσωπικής περιουσίας τρίτου - λειτουργού Δημοσίου τομέα Η.Π.Α., για λογαριασμό εκπλήρωσης των υπερεσιακών καθηκόντων από το εν λόγω άτομο, γνωρίζοντας ή έχοντας λόγους να γνωρίζει ότι αυτή η δέσμευση ή η επιβάρυνση είναι ψευδής ή περιέχει ουσιωδώς ψευδή, φανταστικά, ή δόλια δήλωση ή παράσταση, διώκεται ποινικά"...

Ο Οφειλέτης, εάν και εφόσον δεν αναγνωρίζει την οφειλή στο όνομά του, μπορεί για προστασία του, να προβεί σε μία σειρά ενεργειών κατά του Πιστωτή, για συγκεκριμένο χρόνο, όπως:

• Προ της Καταχώρησης στο UCC, Διακριτική Ευχέρεια του Γραμματέα του γραφείου καταχωρήσεων στο UCC
• Μετά την Καταχώρηση, Διοικητική αρωγή 
• Μετά την Καταχώρηση, Επιβληθέντα Δικαστικά Μέτρα 
• Ενισχυμένες Ποινικές / Αστικές Κυρώσεις 

Εν προκειμένω, η Αμερική ΟΥΔΕΠΟΤΕ και ΚΑΘ' ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ αρνήθηκε - απέρριψε αιτιολογημένα την οφειλή.

Αντιθέτως συναίνεσε και συγκαταθέτει σε όλες τις ενέργειες και αποφάσεις του δικαιούχου Πιστωτή σε σχέση με τα συγκεκριμένα IBOE, οι οποίες θεωρούνται πια ως κοινές αποφάσεις και ενέργειες.
Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών γνωρίζει ότι ο νόμος και η άγνοια του νόμου δεν αποτελούν δικαιολογία...

Επίσης, πολύ καλά γνωρίζει ότι 
[UCC3-108, πληρωτέα χρέωση κατόπιν αιτήσεως ή σε καθορισμένο χρόνο]. 

Το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών, αφού εμπροθέσμως ενημερώθηκε από τον εκδότη και αφού αυτά δημοσιοποιήθηκαν στην οθόνη του UCC και τα οποία υφίστανται μέχρι και σήμερα, διέθετε αρκετό χρόνο, αρκετή γνώση, αρκετή εξουσία για την απόρριψη και / ή την άρνηση ή/ και την προσαγωγή του εκδότη στο δικαστήριο και ως εκ τούτου η σιωπηρή συναίνεση του αναπόφευκτα και χωρίς αμφιβολία θεωρείται ως συγκατάθεση αυτού.

Ως αποτέλεσμα της από την έκδοση μέχρι και σήμερα πορείας, και της διαμορφωθείσας "ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ", κατά την οποία η πράξη κατέστη ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ, ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΗ και η εκχώρηση - τιμολόγηση μετατράπηκε σε "ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ" πληρωτέα και με τόκο, 

ΟΥΔΕΙΣ Δικαστικός, Κυβερνητικός, Εταιρικός, ή άλλος λειτουργός, Εγχώρια ή Διεθνής δύναμη, οπουδήποτε (Αμερική ή αλλού), μπορεί να παρέμβει μετά την παρέλευση του χρόνου ενστάσεων, ήτοι μετά το 2008, για να εμποδίσει την χρήση, πώληση, είσπραξη κ.ο.κ. αυτών. 

Το Αμερικάνικο Δημόσιο, βάσει της δεσμευτικής του σύμβασης της οποίας τιμολόγιο είναι αναρτημένο στο UCC, κατά την πλήρη και ρητή του συγκατάθεση, αναμφίβολα και αδιαμφισβήτητα, ρητώς συμφώνησε να καταβάλει αυτό το καταχωρημένο χρέος και τους τόκους ή/ και νόμιμα και οικειοθελώς να εκχωρήσει ισοδύναμα ομόλογα, περιουσιακά στοιχεία, κινητά ή / και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία ιδιοκτησίας, με «Πράγματα σε λειτουργία» και «Πράγματα σε κατοχή», προϊόντα του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών ή / και των συνδεδεμένων εταιρειών αυτού, με τα οποία εγγυήθηκαν την αποπληρωμή του οφειλομένου ποσού (κεφαλαίου) και των τόκων, των οποίων η είσπραξη και ο τρόπος και ο χρόνος τέλεσης αυτών είναι στην διακριτική ευχέρεια του Πιστωτή, δια του νομίμου πληρεξουσίου διαχειριστή και μόνου αποφασίζοντος και υπογράφοντος Αρτέμη Σώρρα.

Διότι εάν αμφισβητηθεί το ανωτέρω, ήτοι ότι η ΣΙΩΠΗ - ΜΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΙΩΠΗΡΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ 

και επιμένουμε ότι με τη σιωπή ακυρώνεται το χρέος και όχι ότι επισφραγίζεται, τότε με τα ίδια δεδομένα, όλες οι απαιτήσεις πληρωμών των οφειλών προς τις τράπεζες, ακόμα και του δημοσίου, μετατρέπονται σε άκυρες και δεν υφίστανται εάν ο οφειλέτης απλά αγνοήσει ν' απαντήσει μετά την ενημέρωση και την απαίτηση πληρωμής αυτών.. 

Έτσι, εάν αποδεχθούμε αυτό το δεδομένο, όποιος χρωστάει, δεν θα πρέπει ν' απαντάει στις απαιτήσεις των τραπεζών... και αυτομάτως αυτή η "αμέλεια" θ' ακυρώνει απλά την οφειλή... Οπότε ας σοβαρευτούμε.. 

Ας σταματήσουν όλοι όσοι κυκλοφορούν σε Δημόσια θέα ανόητες έρευνες, καθότι, οι αποδείξεις είναι μόνο εξ' αμαχήτων εγγράφων και η υπεκφυγή του οφειλέτη και τα παιγνίδια που ενορχηστρώνει για την καθυστέρηση πληρωμής, δεν μπορούν, σε καμία περίπτωση, να θεωρηθούν ως τεκμήριο για την μη εγγυρότητα και νομιμότητα αυτών.

Η έρευνα για επικύρωση χρηματοοικονομικών τίτλων, το ποιος έχει το δικαίωμα να προβεί σε έρευνα, ο τρόπος που μπορεί να διεξαχθεί μια έρευνα, τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την έρευνα, το πως μεταφέρονται τα έγγραφα προς διερεύνηση κ.ο.κ. μπορούν ν' ακολουθούν ΜΟΝΟ συγκεκριμένες διαδικασίες και πρωτόκολλα και αυτό δεν συζητείται!

ΤΕΡΜΑ
================================================
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ME ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΤΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ αφού τους γνωστοποιηθεί η ύπαρξη κατάθεσης των εργαλείων προς είσπραξη- ενεχυρίαση ή άλλο, είτε αυτοί είναι οι

α) Οι εκδότες/ διαχειριστές/ δικαιούχοι/ κομιστές, των Χρηματοοικονομικών εργαλείων, είτε αυτοί είναι 

β) Τραπεζικοί υπάλληλοι και Μέτοχοι Τραπεζών, ή/ και 

γ) Δημόσιοι λειτουργοί σε όλες τις θέσεις, Πρόεδρος, Πρωθυπουργός, Υπουργοί, Βουλευτές, Προϊστάμενοι υπηρεσιών και λειτουργοί που τώρα ανέλαβαν μέσω των Ανεξάρτητων Αρχών - Εταιρειών καθώς και οι σύμβουλοι αυτών, και/ ή 

δ) Δικαστές /Εισαγγελείς/ Ανακριτές/ Δικηγόροι, ή/ και 

ε) οι Υπάλληλοι σε Δημόσια και Κρατική Ασφάλεια καθώς και μυστικές υπηρεσίες, ή/ και 

στ) οι σύμβουλοι, εξωτερικοί και εσωτερικοί καθώς και 

ζ) οι Ιδιοκτήτες ΜΜΕ, Πρόεδροι, Διευθύνοντες Σύμβουλοι, Αρχισυντάκτες, Δημοσιογράφοι και οι αυτοκαλούμενοι ως «Ερευνητές», 

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΦΕΡΟΥΝ ΙΣΟΒΑΡΕΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥΣ, ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΕΚΟΥΣΙΩΣ (ΣΚΟΠΙΜΩΣ) Η ΑΚΟΥΣΙΩΣ (ΑΘΕΛΑ), ΥΠΕΡΜΕΤΡΗ ΥΛΙΚΗ Η'/ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΤΟ ΟΝΟΜΑ, ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ.

ΟΠΟΤΕ, ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΛΩΝ ΟΣΩΝ ΕΜΠΛΑΚΟΥΝ, 

ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ, 

ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 

ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΓΧΩΡΙΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ.

ΕΠΙΣΗΣ:
ΑΡΘΡΟ 44, ΝΟΜΟΣ 5325/1932 Περί Συναλλαγματικών
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΡΩΜΕ ΚΟΥΤΟΧΟΡΤΑ

ΕΠΙΣΗΣ Ν. 5325/1932 ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ
Κεφάλαιο Η'/ Περί Παρεμβάσεως/ 1.
Γενικαί Διατάξεις
Άρθρο 55 :

Γ.ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ:ΚΑΛΟΥΜΕ,ΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ,ΝΑ ΣΥΝΕΝΩΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ,ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ....


ΚΑΛΟΥΜΕ, ΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, 
ΝΑ ΣΥΝΕΝΩΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ, 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ, 
ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ «Ε.ΣΥ. - ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ».

ΚΑΛΟΥΜΕ, ΣΥΣΣΩΜΟΥΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΟΜΟΝΟΑ ΕΙΣ ΤΗΝ «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» (Ε.ΣΥ.), 

ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 
ΚΑΙ ΝΑ ΕΤΟΙΜΑΣΤΟΥΝ 
ΔΙΑ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΝ ΜΕ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ, ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΑ ΠΑΝΤOΣ. 

ΚΑΛΟΥΜΕ, ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, 
ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΝ ΣΥΣΣΩΜΟΙ 
ΤΗΝ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 
ΔΙΑ ΝΑ ΑΠΕΜΠΛΑΚΟΥΜΕ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ, 

ΝΑ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑ ΝΑ ΠΑΨΕΙ Η ΚΑΤΑΔΥΝΑΣΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ. 

ΚΑΛΟΥΜΕ, ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ, ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΟΠΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ, 
Ν’ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΝΟΗΣΗ 
ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΙ, 
ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΜΟΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, 
ΑΛΛΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΟΥ.

ΚΑΛΟΥΜΕ, ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ - ΟΠΛΙΤΗ, ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΙ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ «ΑΡΧΕΙΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣΘΑΙ», ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΔΟΜΗΘΕΙ Η ΥΓΙΗΣ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ «ΑΡΙΣΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ». 

ΚΑΛΟΥΜΕ, ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ», ΟΠΟΥ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ, ΜΠΟΡΟΥΝ Ν’ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ, ΝΑ ΕΚΛΕΞΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΞΙΟΤΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΤΙΟΤΕΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟΥΣ, 

ΔΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΕΡΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ ΤΟΥΣ, 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ». 

ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΩΝ «Ε.ΣΥ.», ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ ΤΟΝ ΠΥΡΗΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ - «ΚΡΑΤΕΙΝ ΤΩ ΔΗΜΩ» - ΔΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ, ΠΟΥ ΝΟΕΙΤΑΙ 

ΩΣ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

ΣΑΣ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΝΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΔΙΚΗΣ ΜΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ, ΑΡΑ ΔΙΚΟΥ ΜΑΣ ΝΟΜΟΥ, ΚΑΝΟΝΑ, ΠΟΥ ΘΑ ΒΓΑΛΟΥΜΕ 

ΣΑΣ ΛΕΩ: 

Ο,ΤΙ ΟΝΕΙΡΕΥΤΟΥΜΕ, Ο,ΤΙ ΟΡΑΜΑ ΕΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ. 
ΝΑ ΜΗΝ ΞΑΝΑΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ –ΚΟΜΜΑΤΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΔΗΛΑΔΗ- ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΓΙΑ ΕΜΑΣ. 
ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΠΟΥ Ο ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΙ ΛΟΓΙΚΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΠΙΟ ΑΠΛΟ ΠΡΑΓΜΑ: 
ΠΡΕΠΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΟΥ ΤΗΝ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ. ΕΧΕΙ ΠΛΟΥΤΟ ! ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΧΕΙ ΠΛΟΥΤΟ !

Πρέπει ο ίδιος να αποφασίσει την διαχείριση, την νομή του πλούτου. Αυτή η νομή θεσπίζει τους κανόνες, που λέγονται νόμοι. Έχουν βγάλει χιλιάδες νόμους κατά των πολιτών και των περιουσιών των πολιτών. 

Εμείς οι ίδιοι λοιπόν μπορούμε να βγάλουμε τους κανόνες, αλλά για ν α το κάνουμε και να απαλλάξουμε τους εαυτούς μας από τα βάσανα που μας έχουν επιβάλλει οι άλλοι ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ, που λέγεται ΒΟΥΛΗ και βγάζει τους ΝΟΜΟΥΣ 
αυτόν τον μηχανισμό για να το πάρουμε θα τον πάρουμε με τον Πολιτικό Φορέα ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ μέσα από τις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν.

Αυτή η διαδικασία είναι πολύ απλή για να την καταλάβει ο καθένας. 
Αυτό που πρέπει ακόμα να καταλάβει είναι ότι για να πάρουμε την Βουλή και να φτιάξουμε τους κανόνες όπως θέλουμε εμείς, πρέπει εμείς οι ίδιοι να επιλέξουμε τι θέλουμε και να στείλουμε τους δικούς μας εκπροσώπους για να εκτελέσουν την ίδια μας την απόφαση. 
Αν στείλουμε κάποιον που τον υπέδειξε κάποιος άλλος κι όχι εμείς οι ίδιοι, θα κάνει αυτό που θέλει εκείνος που τον υπέδειξε. Καλούμαστε να πάρουμε θέση για εμάς, για την ζωή μας την ΝΟΜΗ της δικής μας ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ και της ΖΩΗΣ μας.

Και για να πάρουμε θέση πρέπει να το κάνουμε μέσα από τον κάθε Δήμο που ζούμε. 

Έτσι λοιπόν ιδρύουμε τους Δημοτικούς Οργανισμούς ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ και μέσα από την διαδικασία την επίσημη την εκλογική, αναδεικνύουμε τους καλύτερους μέσα από τους Οργανισμούς, αυτούς τους οποίους θα τους στείλουμε στον εκλογικό στίβο για να τους ψηφίσουν οι πολίτες και να επιλέξουν τους ικανότερους από όσους προτείνουν οι Δήμοι. 
Έτσι ξεφεύγουμε από την κομματοκρατία. Αυτό που τόσα χρόνια μας καταστρέφει.

Πως το Μαντείον των Δελφών,διέφυγε την σύλησιν από τους βαρβάρους, οι οποίοι δεν ετόλμησαν πλέον να ξαναεπιχειρήσουν παρόμοιον τόλμημα !!!

Α «ΘΕΪΚΑ ΟΠΛΑ» ΑΠΟΚΡΟΥΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΣΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ

Αύγουστος του – 480. Τα στίφη των βαρβάρων Ασιατών, με την προδοσίαν του Εφιάλτη, αφού περιεκύκλωσαν τους ήρωες των Θερμοπυλών και κατέλαβαν το πέρασμα, προχώρησαν μέσα από την πεδιάδα του Κηφισού ποταμού, καταδιώκοντας τους Φωκείς και καταστρέφοντας και πυρπολώντας κάθε πόλιν, την οποίαν έβρισκαν στον δρόμον τους. Μία από αυτές ήταν και οι Άβες, όπου υπήρχεν ονομαστός Ναός του Απόλλωνος με Μαντείον, τα οποία οι Πέρσες εσύλησαν και κατέκαυσαν.
Όταν έφθασαν στους Πανοπείς, ο Ξέρξης έστειλε μία σημαντικήν δύναμιν από το στράτευμά του να λεηλατήσει τους Δελφούς και το Ιερόν του Πυθίου Απόλλωνος, και αυτός με τον κύριον όγκον του στρατού του κινήθηκε δια μέσου της Βοιωτίας προς την Αττικήν.
Οι Πέρσες, οι οποίοι είχαν σαν αποστολήν τους την καταστροφήν των Δελφών, κινήθηκαν έχοντας στα δεξιά τους τον Παρνασσόν και κατακαίγοντας όσες πόλεις συναντούσαν καθ’ οδόν. 
Η είδησις της επελάσεως των βαρβάρων ετρομοκράτησε τους κατοίκους των Δελφών, οι οποίοι εζήτησαν χρησμόν από το Μαντείον, αν έπρεπε να θάψουν τους ιερούς θησαυρούς του Ναού, ή να φύγουν παίρνοντάς τους μαζί μακριά από την Φωκίδα. Η απάντησις της Πυθίας ήταν να μην μετακινήσουν τους ιερούς θησαυρούς και ότι ο θεός ήταν ικανός να διαφυλάξει τα δικά του.
Οι κάτοικοι των Δελφών, όταν πήραν τον χρησμόν, έκρυψαν τα πράγματά τους στο Κωρύκειον άντρον, ένα ευρύχωρον σπήλαιον, αφιερωμένον στον Πάνα και στις Κωρυκιάδες Νύμφες στην νοτιοδυτικήν πλευράν του Παρνασσού, σε υψόμετρον 1.420 μέτρων, και αφού έστειλαν τα γυναικόπαιδα στην Αχαΐαν, εσκόρπισαν, άλλοι στις κορυφές του Παρνασσού και άλλοι προς την Άμφισσαν της Λοκρίδος. Στον χώρον των Δελφών έμειναν μόνον εξήντα άνθρωποι, μαζί με τον ερμηνευτήν των χρησμών.
Όταν η στρατιά των βαρβάρων άρχισε να γίνεται ορατή από τον Ναόν του Απόλλωνος, ο προφήτης Ακήρατος είδε τα ιερά όπλα, τα οποία ευρίσκοντο στο εσωτερικόν του Ναού και δεν επετρέπετο σε κανέναν να τα αγγίξει, να έχουν μεταφερθεί μυστηριωδώς στον αύλειον χώρον, έμπροσθεν του Ναού. Το φαινόμενον έγινε γνωστόν σε όλους όσους παρευρίσκοντο εκεί.
Φθάνοντας οι Πέρσες στον χώρον κάτω από τον Ναόν της Προναίας Αθηνάς, συνέβησαν φαινόμενα, τα οποία εξέπληξαν τους πάντες: Φοβεροί και συνεχόμενοι κεραυνοί έπεφταν από τον ουρανόν στις γραμμές των βαρβάρων, κατακαίοντάς τους. Επίσης μία τρομερή βοή εβγήκε μέσα από τον Ναόν της Προναίας και βράχοι από την κορυφή των Φαιδριάδων απεκόπησαν και έπεσαν με πάταγον επάνω στους τρομοκρατημένους εχθρούς, σκοτώνοντας πολλούς από αυτούς.
Το σώμα των βαρβάρων έπαθε μεγάλην καταστροφήν, καθώς και οι κάτοικοι των Δελφών, οι οποίοι ήσαν στις κορυφές του Παρνασσού, μόλις αντελήφθησαν το γεγονός, κατέβηκαν από το βουνό και σκότωσαν πολλούς από τους Ασιάτες, οι οποίοι υποχωρούσαν έντρομοι.
Ελάχιστοι από αυτούς διεσώθησαν και κατάφεραν να φθάσουν στο στρατόπεδον του Ξέρξου. Διηγούντο δε στους άλλους βαρβάρους και άλλα υπερφυσικά συμβάντα, τα οποία είχαν ζήσει την ημέραν εκείνην, μεταξύ των οποίων και την καταδίωξιν και σφαγήν τους από δύο οπλίτες πολύ υψηλότερους των κοινών ανθρώπων, οι οποίοι τους ακολουθούσαν κατά πόδας. Οι κάτοικοι των Δελφών και οι ιερείς, έλεγαν ότι οι δύο αινιγματικοί οπλίτες, ήσαν οι Ήρωες των Δελφών Φύλακος και Αυτόνοος. Το τέμενος του Φύλακου ευρίσκετο κοντά στον δρόμον, επάνω από τον Ναόν της Προναίας Αθηνάς, ενώ το τέμενος του Αυτόνοου, κοντά στην Κασταλίαν πηγήν, κάτω από τον βράχον της Υάμπειας.
Έτσι με τον θαυμαστόν αυτόν τρόπον, το Μαντείον των Δελφών, διέφυγε την σύλησιν από τους βαρβάρους, οι οποίοι δεν ετόλμησαν πλέον να ξαναεπιχειρήσουν παρόμοιον τόλμημα. 
Οι κάτοικοι των Δελφών έστησαν διά το γεγονός αυτό, πλησίον του Ναού της Προναίας Αθηνάς την ακόλουθην επιγραφήν:
«Μνάμά τ’ αλεξάνδρου πολέμου καί μάρτυρα νίκας. 
Δελφοί με στάσαν, Ζανί χαριζόμενοι
σύν Φοίβω πτολίπορθον απωσαμένοις στίχα
Μήδων καί χαλκοστέφανον ρυσαμένοις τέμενος».
«Είμαι ένα μνήμα του πολέμου προστατευτικό των ανδρών και μάρτυρας νίκης.
Οι Δελφοί με έστησαν, ευχαριστήρια προσφορά στον Δία
και στον Φοίβο, οι οποίοι απώθησαν από την πόλιν τις φάλαγγες 
των Μήδων και έσωσαν το χαλκοστέφανον τέμενος».
26/5/2014
ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΣΟΣ
(ΜΕΓΙΣΤΙΑΣ)
Πηγές: 
1) Ηροδότου: Ιστορία Η΄ (Ουρανία) 32~39.

2) Διοδώρου Σικελιώτου: Ιστορική Βιβλιοθήκη, Βιβλίον ΙΑ΄, 14.

Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

MICO ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ + ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ CTHN ΕΚΚΛΗCIA ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩCH.ΕΒΑΛΑΝ Ο ΘΕΟC Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΧΕΡΑΚΙ ΤΟΥC.

+ΑΠΟΖΗΜΙΩCON+
      Efi Efraimidou

576.224,46 ΕΥΡΟΥΛΑΚΙΑ...ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΤΣΕΠΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΤΟ.....ΑΠΑΤΕΣ ΟΙ ΤΣΕΠΕΣ ΤΩΝ ΡΑΣΩΝ.....ΠΛΗΡΩΝΕ ΧΑΪΒΑΝΙ ΦΟΡΟΥΣ ΝΑ ΤΑ ΜΑΖΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΔΑΚΤΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΣΤΑ ΜΑΥΡΑ ΡΑΣΑ....ΑΙΩΝΕΣ ΤΩΡΑ.... 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΣΣΕΙΝ ΑΛΟΓΑ...Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΜΙΑ....ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΤΕΡΜΑ ΤΑ ΜΑΥΡΑ ΙΕΡΑΤΕΙΑ....ΤΥΧΑΙΟ;;;;;;

ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΟΥ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΕΙΣΑΣΤΕ ΣΚΛΑΒΟΙ,ΚΩΠΗΛΑΤΕΣ ΣΕ ΡΩΜΑΪΚΗ ΓΑΛΕΡΑ!! ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΕΣΕΙΣ...ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ;;;

Triantafillos Samaras
ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΟΥ ΛΟΓΙΣΤΕΣ.......
ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΜΙΛΗΣΩ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ,ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΤΑ 600 ΔΙΣ ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ.ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΤΟ ΤΙ ΠΕΡΝΑΕΙ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ 80-100 ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΒΓΑΛΟΥΜΕ ΠΕΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΝΤΩΣ ΜΕ ΤΗ ΔΑΜΟΚΛΕΙΑ ΣΠΑΘΗ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΡΕΜΑΜΕΝΗ ΣΤΑ ΚΕΦΑΛΙΑ ΜΑΣ.ΘΑ ΣΑΣ ΜΙΛΗΣΩ ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΝΟΜΟ ΕΚΤΡΩΜΑ,ΤΟΝ Ν.4389/2016.ΚΑΝΕΙΣ ΜΑ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ ΕΞ'ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ Η ΧΩΡΑ ΣΕ ΧΕΡΙΑ ΞΕΝΑ,ΣΕ ΧΕΡΙΑ ΜΗ ΕΛΛΗΝΩΝ? ΚΑΝΕΙΣ ΜΑ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ Η ΠΕΡΙΦΗΜΗ Α.Α.Δ.Ε. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ,ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΦΜ,ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟ ΤΟ "ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΟ" ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ? ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙΔΡΑΤΕ ΣΑΝ ΓΝΩΣΤΕΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ? ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΣΙΧΑΘΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΩΝ? ΚΑΙ ΤΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΝΕΤΕ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ? ΠΩΣ ΝΑ ΓΛΥΤΩΣΟΥΝΕ ΦΟΡΟΥΣ,ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ? ΔΕΝ ΕΙΔΑ ΚΑΜΜΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΜΕ ΛΥΠΕΙ ΑΦΑΝΤΑΣΤΑ.ΞΕΡΩ,ΞΕΡΩ ΤΙ ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ.ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΧΡΟΝΟ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΜΕ ΜΕ ΑΥΤΑ.ΞΕΡΕΤΕ ΚΑΤΙ,ΟΤΑΝ ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΧΡΟΝΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΑΡΓΑ.ΘΑ ΕΙΣΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΣΚΛΑΒΟΙ,ΚΩΠΗΛΑΤΕΣ ΣΕ ΡΩΜΑΙΚΗ ΓΑΛΕΡΑ!! ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΕΣΕΙΣ...ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ?

ΚΑΤΙ ΚΙΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΜΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ:« Εφοριακοί κατά της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» ΔΕΙΤΕ:https://newradiofmb.blogspot.gr/2017/05/blog-post_43.html

ΜΗΝΥΣΗ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑΤΕΘΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ...ΔΕΙΤΕhttps://newradiofmb.blogspot.gr/2017/02/toy.html

Η ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΩΣ ΕΘΝΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ Ε.ΣΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ...

ΑΘΑΝΑΣ ΝΤΟΜΠΡΟΣ''......( Α ) Η ΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ( Β ) Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ....

( Α ) ΩΣ ΛΟΓΙΚΗ = ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΝΟΗΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΟΡΘΟΝ ΚΑΙ ΥΠΑΡΚΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ....( ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΟΥΝ ΤΟ ΟΡΘΟΝ ΚΑΙ ΥΠΑΡΚΤΟΝ )

ΚΑΙ

( Β ) Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ = Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΠΟΥΝ ΩΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΗΝ ΔΟΜΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΟΛΩΝ .......

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΜΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ......... 
ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΜΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΑΥΤΑ???? 

ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1833 ΜΑΣ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΕ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΟΜΜΑΤΑ ΩΣ ΦΙΛΟ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΡΩΤΗΘΗΚΕ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ -ΚΡΙΣΗ- ΑΣΦΑΛΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΑΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ Η' ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ....... 

ΠΑΡΑ ΜΟΝΟΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΜΑΔΑΣ ( ΚΟΜΜΑ ) ΜΕ ΔΟΤΟ ΗΓΕΤΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΑΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΩΝ......... 

ΔΟΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ (ΚΟΜΜΑ ) -ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ- ΝΑ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΠΟΥΝ ΩΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΗΝ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ............ 

ΑΡΑ ΕΚ ΠΡΩΤΗΣ ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΕ Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΑ ΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥΣ , ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΑΥΤΗΣ , ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ....... 
ΚΑΙ ΟΡΙΣΑΝ ΔΟΤΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΟΥ ΟΜΩΣ ΣΤΗΡΙΞΑΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΟΙΝΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ..... 

ΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ........ 

ΠΟΙΟΙ ΛΟΙΠΟΝ ΨΗΦΙΣΑΝ ΚΑΝΟΝΕΣ-ΝΟΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ??? 

ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥΣ........... 

ΠΟΙΟΙ ΛΟΙΠΟΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΘΗΚΕ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ -ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ??? 

ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥΣ........ 

ΠΟΤΕ ΡΩΤΗΘΗΚΕ Η' ΕΛΕΓΞΕ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ Η' ΟΧΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ??? 

ΠΟΤΕ'............ 

ΠΟΙΟΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΛΟΓΟ??????? 
ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ.......... 

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 185 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΟΜΑΔΕΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ??????? 

ΧΡΕΗ ΑΝΕΛΕΓΚΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΕΣ........ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ........ 
ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ...... 
ΜΕΙΩΣΗ ΙΘΑΓΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.......... 
ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΛΗΝ ΛΑΜΟΓΙΩΝ.. 
ΧΑΟΣ ΣΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ....... 
ΧΑΟΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ....... 
ΧΑΟΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ......... 
ΧΑΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ.......... 

ΚΑΙ ΓΕΝΝΑΤΑΙ ΤΟ ΕΞΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑ ...... 
ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΙΠΑΜΕ ΑΡΧΙΚΩΣ 

( ΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ) ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΥΡΙΑΡΧΩΝ ΙΘΑΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ???? 

ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΜΕΝΟΥΝΕ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΩΣ ΜΟΝΟ ΟΙ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΙΟ ΙΚΑΝΟΙ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥΝ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΙ ΝΑ ΔΙΑΦΥΛΑΞΟΥΝ ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (ΣΚΟΠΙΜΩΣ Η' ΟΧΙ )?????? 

ΑΚΟΥΣΕ - ΓΝΩΡΙΣΕ - ΜΑΘΕ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕ 
Η ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΩΣ ΕΘΝΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ Ε.ΣΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ !!!!!
                                    ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΟΡΚΟΣ ΥΠΟΤΑΓΗΣ ΥΠΑΚΟΗΣ ΥΠΟΤΕΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΝΗΛΙΚΟ ΒΑΣΙΛΕΑ 
Δείτε περισσότερες αντ

Α.ΣΩΡΡΑΣ:ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΕ ΕΣΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΣΥ ΤΟΥΣ ΔΙΝΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΕΚΔΙΚΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΦΥΣΗ ΣΟΥ...


Artemis Sorras 
ΒΛΕΠΕΙΣ ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ ΤΙ ΖΗΤΑΕΙ Ο ΣΑΤΑΝΑΣ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΜΠΑΣΤΑΡΔΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΚΙΟ ΤΟ ΚΑΘΑΡΜΑ ΞΕΡΕΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΛΑ ΕΣΥ ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΡΕΙΣ [ ΟΤΑΝ ΟΙ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΚΑΠΟΥ Ή ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΥΤΟΣ Ή ΑΥΤΟ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. ΟΛΟΙ ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΟΡΦΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΥΛΗ ΚΑΙ ΟΤΙ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΣΟΙ ΠΡΟΣΕΥΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΑΘΟΣ ΜΕΡΟΣ Ή ΛΑΘΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΚΤΗΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΥΝΑΣΤΕΥΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΟΛΟΦΟΝΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΙ ΓΙΑΤΙ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΤΟΣΟΣ ΚΟΠΟΣ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΛΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΑΦΕΝΤΗ ΤΟΝ ΓΙΑΧΒΕ ΟΠΩΣ ΤΟ ΑΛΛΕΛΟΥΓΙΑΧ ΑΣ ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΚΑΙ ΜΗΝ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΝΕΤΕ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΦΑΧΤΗ ΑΠΟΣΤΑΤΗ ΓΙΑΧΒΕ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ] ΕΑΝ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΛΛΗΝΩΝ ΜΑΣ ΔΩΣΕΙ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΩΡΑ ΠΧ 10 ΜΜ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΩΡΑ ΑΚΡΙΒΩΣ 1000 Ή 2.000 Ή 10.000 Ή 100.000 Ή 10.000.000 ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΩΣΟΥΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΝΟΗΤΟ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ Ή ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ Ή ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΟ Ή ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ Ή ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΔΩΔΩΝΗ [ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΩΡΑ ΣΚΕΦΤΟΝΤΕ ΟΜΟΝΟΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΙΕΡΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΠΟΥΝ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΩΡΑ ΤΑ ΙΔΙΑ ΛΟΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΥΧΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΣ Ή ΓΙΑ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ ΜΕ ΕΜΨΥΧΩΜΕΝΑ ΕΥΚΡΙΝΕΣΤΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΑ ΓΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΑΦΘΟΝΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΕΙΑ ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΡΕΤΗ ΑΡΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ] ΤΟΤΕ Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗ ΟΜΟΝΟΗ ΟΜΟΦΩΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΣ ΘΑ ΤΣΑΚΙΖΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΚΩΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΑ ΨΕΥΔΗ ΘΑ ΣΑΡΩΝΕ ΟΛΑ ΟΤΙ ΜΑΣ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΘΕΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ ΕΝΩ ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ ΤΑ ΜΙΑΣΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΒΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΟΥ ΜΕΣΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΓΑΜΟΔΟΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΥΝ ΟΛΗ ΜΑΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΔΙΝΟΥΜΕ ΑΠΛΟΧΕΡΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΞΕΡΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΣΚΟΠΟ ΕΝΩ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΥΜΕ ΤΗΝ Α-ΝΤΙΝΟΗΣΗ ΤΗΝ Α-ΝΤΙΛΟΓΙΚΗ ΤΗΝ ΑΝ- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΝ ΑΝ-ΑΝΔΡΕΙΑ ΤΗΝ ΔΙΣ-ΑΡΜΟΝΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΗΝ Α-ΔΙΚΙΑ ΤΗΝ ΑΝ- ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙ-ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΗΝ ΛΗΘΗ [ ΤΗΝ ΑΝ-ΥΠΑΡΞΙΑ ] ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ. ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΑΙΜΟΣΤΑΓΟΥ ΣΦΑΧΤΗ ΑΝΑΣΦΑΛΗ ΣΚΟΤΕΙΝΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΘΕΟΥ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΔΥΣΤΥΧΙΑ ΤΗΝ ΠΕΙΝΑ ΤΟΝ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΑΙΑ. ΤΕΛΟΣ ΤΟ ΑΣΒΕΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΘΕΙΚΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΚΑΙ ΘΕΙΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ ΤΩΡΑ ΘΑ ΣΟΥ ΦΑΝΕΙ ΠΕΡΙΕΡΓΟ ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΕ ΟΤΙ ΕΣΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΣΥ ΤΟΥΣ ΔΙΝΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΕΚΔΙΚΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΦΥΣΗ ΣΟΥ ΟΡΑΤΗ ΚΑΙ ΑΟΡΑΤΗ ΚΑΙ ΟΤΙ ΣΥΝΔΕΕΤΕ ΜΕ ΕΣΕΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ. ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΣΚΟΥΠΙΔΙ ΣΟΥ ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΕΙ ΝΑ ΣΕ ΓΑ@@@@ΣΕΙ ΑΚΟΜΗ ΕΣΕΝΑ ΚΑΙ ΟΛΗ ΣΟΥ ΤΗ ΦΥΣΗ. Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΕΙΤΕ ΟΛΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΝΑ ΠΑΝΕ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΑΤΑΝΙΚΗ ΠΑΡΕΑ [ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΕ ΝΑ ΠΩ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΝΑΝ ΕΝΑΝ ΕΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΩ. ΑΝΔΡΟ ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟ ΑΝΔΡΟ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΑΔΕΡΦΟΤΗΤΑΣ ΒΡΩΜΙΑΡΙΔΕΣ ΘΑ ΕΡΘΕΙ Η ΩΡΑ ΣΑΤΑΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΒΓΑΛΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΥΠΑ ΣΑΣ ΜΙΑΣΜΑΤΑ ] ΣΤΗΝ ΛΗΘΗ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΗΚΟΥΝ ΛΗΘΗ ΑΝΥΠΑΡΚΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΛΗΘΗ ΛΗΘΗ ΛΗΘΗ ΛΗΘΗ ΛΗΘΗ ΛΗΘΗ ΛΗΘΗ..........